Ειδήσεις

Διαγωνισμός φωτογραφίας με θέμα το Βόιο από το Δήμο Βοΐου


Ο Δήμος Βοΐου προκηρύσσει διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα το Βόιο και καθορίζει τους όρους του διαγωνισμού φωτογραφίας με θέμα το Βόιο ως εξής:

Άρθρο 1 – Νομοθεσία

 1. Οι διατάξεις του Ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» (ΦΕΚ 25/4-3-1993, Τεύχος Πρώτο).
 2. Οι διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8- 6-2006, Τεύχος Πρώτο).
 3. Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Πρώτο).
 4. Οι διατάξεις του Ν. 4481/2017 «Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 100/20-7-2017, Τεύχος Πρώτο).
 5. Η με αριθμό 27/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του διαγωνισμού φωτογραφίας .

 

Άρθρο 2 – Όροι συμμετοχής

 1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα άνω των 18 ετών, επαγγελματίες ή ερασιτέχνες φωτογράφοι ανεξάρτητα από Εθνικότητα, τόπο διαμονής και κράτος.
 2. Κάθε συμμετέχων/ καθεμία συμμετέχουσα μπορεί να υποβάλλει μέχρι 5 φωτογραφίες.
 3. Η καθεμία από αυτές θα έχει λεζάντα στην οποία θα αναφέρεται το σημείο φωτογράφησης (π.χ. Δημαρχείο Δήμου Βοΐου) όχι όμως το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα/της συμμετέχουσας.
 4. Οι φωτογραφίες θα πρέπει να απεικονίζουν τοπία, τουριστικά ή μη σημεία του Δήμου, αξιοθέατα, μνημεία, στιγμές της καθημερινότητας, εκφάνσεις του κοινωνικού βίου, στιγμές που σχετίζονται με τα ήθη και τα έθιμα του Δήμου μας ή ό,τι άλλο ο συμμετέχων/η συμμετέχουσα θεωρεί ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την προβολή του Δήμου Βοΐου σε Ελλάδα και εξωτερικό.
 5. Αν απεικονίζονται πρόσωπα στις φωτογραφίες, ο/η φωτογράφος θα πρέπει να έχει την έγγραφη συναίνεση των απεικονιζόμενων. Η γραπτή ενυπόγραφη συγκατάθεση/συναίνεση θα πρέπει να αποσταλεί μαζί με τις φωτογραφίες, διαφορετικά αυτές δεν θα ληφθούν υπόψη από την Επιτροπή Αξιολόγησης.
 6. Από τη συμμετοχή αποκλείεται κάθε πρόσωπο που με οποιοδήποτε τρόπο έχει συμμετάσχει στη σύνταξη εγγράφων του διαγωνισμού (και οι πρώτου βαθμού συγγενείς), τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης (και οι πρώτου βαθμού συγγενείς τους) και οι δημοτικοί σύμβουλοι. Σε περίπτωση που στο διαγωνισμό συμμετέχει συγγενής κάποιου/κάποιας δημοτικού/δημοτικής συμβούλου, αυτός/αυτή θα απέχει από τη διαδικασία ψηφοφορίας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (άρθρο 99 του Ν. 3463/2006).
 7. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν δημιουργεί καμία απαίτηση των συμμετεχόντων σε βάρος του Δήμου Βοΐου. Επίσης ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα, απώλεια, άμεση ή έμμεση ζημία προκληθεί σε συμμετέχοντα στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο διαγωνισμό. Επίσης οι συμμετέχοντες δεν έχουν καμία απαίτηση από την ακύρωση του διαγωνισμού.
 8. Οι φωτογραφίες θα πρέπει να ανήκουν αποκλειστικά στον αποστολέα/συμμετέχοντα και να μην καταπατούν διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες διατηρούν τα πνευματικά δικαιώματα των έργων τους, ωστόσο με τη συμμετοχή τους αποδέχονται την αναπαραγωγή και χρήση των φωτογραφιών τους από το Δήμο Βοΐου και τα νομικά του πρόσωπα για οποιονδήποτε σκοπό, οποτεδήποτε σε οποιοδήποτε μέσο, όπως σε άρθρα, εκθέσεις, ανακοινώσεις, αφίσες, εκδόσεις, δραστηριότητες προβολής κλπ. Οι συμμετέχοντες, με εξαίρεση τους τρεις (3) πρώτους που θα λάβουν χρηματικά βραβεία (βλ. άρθρο 6), δεν δικαιούνται οποιαδήποτε αμοιβή και δεν έχουν οποιαδήποτε αξίωση.

 1. Επάνω στις φωτογραφίες δεν θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/της συμμετέχοντα/συμμετέχουσας ή άλλα διακριτικά στοιχεία.

 

Άρθρο 3 – Προδιαγραφές – τεχνικά χαρακτηριστικά

 1. Κάθε συμμετέχων/καθεμία συμμετέχουσα μπορεί να στείλει τις φωτογραφίες ηλεκτρονικά σε μορφή jpeg ή
 2. Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι σε ανάλυση, τουλάχιστον 2000*1200 pixel, ασπρόμαυρες ή έγχρωμες και μορφή ονομασίας αρχείου: (επίθετο_όνομα σε λατινικό αλφάβητο)_(αύξων αριθμός φωτογραφίας) π.χ. Papadopoulos_ioannis_1.
 3. Επιτρέπεται η χρήση φίλτρων, που υπάρχουν διαθέσιμα στα apps ή στις φωτογραφικές μηχανές.
 4. Φωτογραφίες που τυχόν περιλαμβάνουν υβριστικά σχόλια ή εικόνες που προσβάλλουν τη δημοσία αιδώ ή προκαλούν αποστροφή, θα αποκλείονται αυτόματα από το διαγωνισμό.

 

Άρθρο 4 – Συμμετοχή στον διαγωνισμό

Η υποβολή των συμμετοχών θα γίνει ηλεκτρονικά στo email  service@voio.gr  με θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος «Συμμετοχή στο διαγωνισμό φωτογραφίας του Δήμου Βοΐου». Κάθε συμμετοχή θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά:

 • συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση α) περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στο διαγωνισμό και β) ότι δεν καταπατούνται διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • τις φωτογραφίες με ονόματα αρχείων με μορφή Επίθετο_Όνομα_01.jpeg (π.χ.Øjpeg).

Επιπλέον θα πρέπει να αποσταλούν έντυπα έγγραφης συναίνεσης απεικονιζόμενων στις φωτογραφίες (σε περίπτωση που υπάρχουν τέτοιες) και προαιρετικά επιπλέον στοιχεία (βλ. παραπάνω στο άρθρο 4).

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να επαληθεύσουν το email τους τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 2465350171 ή 6937126863 ή 6945073987.

 

Άρθρο 5 – Επιτροπή Αξιολόγησης – Διαδικασία

Η διαδικασία επιλογής των φωτογραφιών θα γίνει μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του Δήμου όπου θα υπάρχει ψηφοφορία φωτογραφιών. Οι είκοσι (20) φωτογραφίες που θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες ψήφους θα είναι αυτές όπου θα επιλεγούν ώστε να εξεταστούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα συσταθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης πραγματοποιούνται όσες συνεδριάσεις χρειάζεται.  Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων και για τη γραμματειακή υποστήριξή της παραβρίσκεται υπάλληλος του Δήμου Βοΐου.

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης μετά την εξέταση των είκοσι (20) φωτογραφιών που θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες ψήφους, θα επιλέξουν τις τρεις (3) καλύτερες φωτογραφίες με κριτήριο την καλύτερη προώθηση του Δήμου Βοΐου στην τουριστική αγορά.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η Επιτροπή Αξιολόγησης διαπιστώσει ότι το επίπεδο των υποβληθέντων φωτογραφιών δεν ανταποκρίνεται στην προσδοκώμενη ποιότητα και επιθυμητή επικοινωνιακή δύναμη, έχει το δικαίωμα να κηρύξει άγονη τη διαδικασία και να εισηγηθεί την επανάληψή της επισυνάπτοντας το πρακτικό αξιολόγησης (με την αιτιολόγηση της κρίσης της).

Η επιλογή των τριών (3) καλύτερων φωτογραφιών θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης με πλειοψηφία επί του συνόλου των μελών της, με την σύνταξη σχετικού πρακτικού το οποίο θα αποσταλεί στην Οικονομική Επιτροπή για κατακύρωση.

 

Άρθρο 6 – Δημοσίευση προκήρυξης

Περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισμού θα δημοσιευθεί με φροντίδα της αρμόδιας δημοτικής υπηρεσίας τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής συμμετοχών, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος, των καταστημάτων των Δημοτικών Κοινοτήτων και των Δημοτικών Καταστημάτων του Δήμου Βοΐου. Περίληψη θα δημοσιευθεί στον τοπικό Τύπο. Η δαπάνη δημοσίευσης θα βαρύνει το Δήμο. Τόσο η περίληψη όσο και η αναλυτική προκήρυξη θα αναρτηθούν στις ηλεκτρονικές σελίδες του Δήμου, θα σταλούν ηλεκτρονικά για δημοσίευση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και θα προωθηθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

 

Άρθρο 7 – Επανάληψη διαδικασίας

Ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται σε περίπτωση που δεν υποβληθεί ικανός αριθμός συμμετοχών ή οι συμμετοχές κριθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης ως χαμηλού επιπέδου. Σε περίπτωση επανάληψης του διαγωνισμού, αυτός διεξάγεται σύμφωνα με τους όρους της πρώτης αναλυτικής προκήρυξης και αναρτάται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής συμμετοχών. Η περίληψή της δημοσιεύεται στον τοπικό Τύπο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής συμμετοχών.

 

Άρθρο 8 – Βραβεία

Στον νικητή/στην νικήτρια (1η θέση – καλύτερη φωτογραφία) θα απονεμηθεί ως βραβείο μια φωτογραφική μηχανή αξίας 500,00 €.

Στον συμμετέχοντα/στην συμμετέχουσα με την 2η καλύτερη φωτογραφία θα απονεμηθεί ως βραβείο ένας εκτυπωτής φωτογραφιών αξίας 300,00 €.

Στον συμμετέχοντα/στην συμμετέχουσα με την 3η καλύτερη φωτογραφία θα απονεμηθεί ως βραβείο ένας φακός φωτογραφικής μηχανής.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που στην τελική επιλογή, φωτογραφίες από το ίδιο φυσικό πρόσωπο, λάβουν περισσότερες από μία θέσεις στην αρχική πρώτη τριάδα, τότε στην τελική τριάδα θα προκριθεί μόνο μία, αυτή που είναι στην υψηλότερη θέση, και στις υπόλοιπες θέσεις θα προκριθούν οι αμέσως καλύτερες φωτογραφίες στην κατάταξη που έχουν σταλεί από άλλα φυσικά πρόσωπα.

Οι συμμετέχοντες – συμμετέχουσες, οι φωτογραφίες των οποίων έλαβαν την 1η, 2η και 3η θέση της τελικής τριάδας, θα λάβουν ειδικούς έγγραφους τίτλους και χρηματικά έπαθλα κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί για το σκοπό αυτό.

 

Άρθρο 9 – Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τους υπαλλήλους κ. Κεραμάρη Δημήτριο και κ. Παγούνη Χρήστο ( τηλ.: 6937126863 και 6945073987, email: service@voio.gr ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΒΟΪΟΥ

 ΖΕΥΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Προηγούμενο άρθρο Τα αποτελέσματα των rapid tests του ΕΟΔΥ στο Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας την Μ. Τετάρτη 28/4/21
Επόμενο άρθρο Παραχώρηση πρόσθετου χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων από το Δήμο Βελβεντού σε καταστήματα εστίασης